FPD Tüzüğü

FİNANSAL PLANLAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Finansal Planlama Derneği olup kısaltması FPD’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Finansal Planlama Derneği, bu tüzükte “Dernek” olarak tanımlanacaktır. Dernek, yurt içinde gerekli gördüğü zaman ve yerlerde temsilcilik açabilir.

 • Derneğin Amacı

Dernek, Türkiye’de finansal planlama mesleğinin CFP (Certified Financial Planner-Belgeli Finansal Planlama Uzmanı) uzmanlık unvanı altında geliştirilmesi; finansal planlama etik ve meslek standartları ve ilkelerinin oluşturulması; CFP belgeli profesyonellerin ve kamunun yararlarının korunması; uzmanların mesleğin gerektirdiği etik ve mesleki standart ve ilkelere uyumunun sağlanması ve finansal planlama ve benzer konularda eğitimler düzenlenmesi amaçları ile kurulmuştur.

 • Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, Madde 2’de tanımlanan amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir.

 1. Finansal planlama mesleğinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 2. Finansal planlama mesleğine ilişkin mesleki ve etik ilkeler ile mesleği icra edenlerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları kamuoyuyla paylaşmak.
 3. Sınıf içinde veya elektronik ortamda; eğitim programları, seminer, konferans ve panel gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu amaçla, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
 4. Finansal planlama uzmanlığına ilişkin sınavlar düzenlemek.
 5. Finansal planlama uzmanlığına ilişkin düzenlenen sınavlarda başarılı olanlara ve belirlenen diğer gerekli koşulları taşıyanlara katılım belgesi vermek.
 6. Finansal planlama uzmanlarının sicil kaydını tutmak, mesleği icra etmek için gerekli koşulları taşımaya devam ettiklerini takip etmek.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.
 8. Çalışmalarını duyurmak için basılı veya elektronik ortamda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, internet sitesi kurmak, sosyal medya hesapları açmak ve elektronik ortamda çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek.
 9. Amaçlara uygun olarak burslar, hibeler, ödüller vb. vermek.
 10. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 12. Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 14. Üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler ve yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 16. Marka, patent, tasarım, telif hakkı ve benzer gayri maddi haklar için başvuruda bulunmak, almak veya satmak.
 17. Vakıf, federasyon veya derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak; federasyonlara katılmak.
 18. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak.
 19. Derneğin faaliyet alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek.
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 21. Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.
 • Derneğin Coğrafi Faaliyet Alanı

Dernek, kuruluş amacına uygun alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 • Dernek Üyeliği

Derneğin dört tip üyeliği vardır.

 1. Finansal Planlama Uzmanı üye
 2. Bireysel üye
 3. Kurumsal üye
 4. Onursal üye

Finansal Planlama Uzmanı Üyelik

Derneğe aşağıdaki koşulları taşıyan gerçek kişiler “Finansal Planlama Uzmanı” olarak üye olabilir.

 1. Derneğin hedef ve amaçlarını benimsemiş olmak.
 2. Dernek tarafından yayınlanan mesleki ve etik ilkelere uymayı kabul etmek.
 3. Fiil ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. En az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından diplomalı olmak.
 5. Herhangi bir dernekten, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak.
 6. Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
 7. Herhangi bir kamu otoritesi, düzenleyici kurum, özdüzenleyici kurum vb. tarafından verilmiş finansal piyasalarda işlem yapma veya finansal hizmet sunma yasağı bulunmamak.
 8. Herhangi bir kamu otoritesi, düzenleyici kurum, özdüzenleyici kurum vb. tarafından verilmiş olan finansal alandaki mesleki lisansları kalıcı olarak iptal edilmemiş olmak.
 9. Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemiş olmak.
 10. Dernek tarafından verilen Finansal Planlama Uzmanı (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™/CFP™) unvanı almış olmak ve söz konusu belgeyle ilgili gerekli şartları taşımak.
 11. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Bireysel Üyelik

Derneğe aşağıdaki koşulları taşıyan gerçek kişiler “Bireysel Üye” olarak üye olabilir.

 1. Derneğin hedef ve amaçlarını benimsemiş olmak.
 2. Dernek tarafından yayınlanan mesleki ve etik ilkelere uymayı kabul etmek.
 3. Fiil ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Herhangi bir dernekten, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak.
 5. Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
 6. Herhangi bir finansal otorite, düzenleyici kurum vb. tarafından verilmiş finansal piyasalarda işlem yapma yasağı bulunmamak.
 7. Herhangi bir kamu otoritesi, düzenleyici kurum, özdüzenleyici kurum vb. tarafından verilmiş olan finansal alandaki mesleki lisansları kalıcı olarak iptal edilmemiş olmak.
 8. En az bir Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak.
 9. Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemiş olmak.
 10. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Kurumsal Üyelik

Derneğin hedef ve amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalara katkıda bulunan veya katkıda bulunmayı kabul eden tüzel kişiler “Kurumsal Üye” olarak üye olabilir. Kurumsal üyeler kendilerini temsil etmek üzere bir gerçek kişi görevlendirirler. Kurumsal Üyeler, üyelik başvurusu için dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemiş olmalıdır.

Onursal Üyelik

Derneğin hedef ve amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalara belirli ve önemli büyük katkıları olan veya olabilecek gerçek kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak üye olabilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler asli üyelerle ilgili bu tüzükte yer alan diğer düzenlemelere de tabi değildirler.

 • Dernek Üyeliği İşlemleri

Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunun hangi kategoride değerlendirileceğine ve üyelik kategorileri arasındaki geçişlere karar verir.

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve Tüzük’te belirtilen gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarının beyanı anlamına gelen “Üyelik Başvuru Formunu” doldurarak başvururlar.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu; kendisi, kuracağı bir komite veya Disiplin Komitesi aracılığı ile değerlendirir ve izleyen en çok otuz (30) gün içinde başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Dernek üyeliği başvurusunun reddi halinde, Yönetim Kurulu gerekçe göstermek zorunda değildir.

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

Finansal Planlama Uzmanı üyeler, üyelikleri geçerli olduğu andan itibaren CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™/CFP™ unvanını kullanabilir.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

 • Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üye, içinde bulunulan yıla dair tüm ödentileri ödemekle yükümlüdür.

Üyeler derneğe üye olmadıkları sürece CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™/CFP™ unvanını kullanamaz.

 • Üyelikten Çıkarma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır.

 • Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
 • Madde 5’te belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
 • Tüzük hükümleri ile Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, kararlara aykırı davranmak.
 • Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği hukuki veya maddi yükümlülük altına sokmak.
 • Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı işlem ve eylemlerde bulunmak.
 • Sözlü ve yazılı ikazlara rağmen üyelik ödentilerini ilk olağan Genel Kurul toplantısına dek ödemeyip, dolayısıyla bu Genel Kurul toplantısına katılma hakkını kaybetmek.
 • Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.
 • Finansal planlama mesleğinin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan bir ya da birkaçının tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üyeliği konusunda veya dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 • Kurucular

Aşağıda sunulan derneğin kurucu üyeleri Derneği kuracak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararı için finansal planlama kavramını ve mesleğini kamuoyuna tanıtacaktır. Dernek kurulduktan sonra kurucu üyeler, derneğin devam eden faaliyetlerine katkıda bulunabilir.

  Ad ve Soyad Kurum Unvan
1 Ahmet Celalettin Yıldırım Çalık Holding A.Ş. Finansal İlişkiler ve Stratejik Planlama Grup Başkanı
2 Alparslan Budak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
3 Arzu Odabaşı Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetim Müdürü
4 Başak Başar Şekerbank T.A.Ş. Müdür – Eğitim Departmanı
5 Burçin Mavituna Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
6 Çağrı Göktaş Pekin & Bayar Hukuk Avukat
7 Didem Gordon Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
8 Doğan Murat Ergin Net Holding A.Ş. İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
9 Dr. Şahin Alp Keler Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
10 Ekin Fıkırkoca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müdür – Araştırma ve İstatistik
11 Emre Tezmen Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür
12 Engin Kurun Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür
13 Hakan Osmanoğlu İş Bankası T.A.Ş. Şube Müdürü (Aksu/Antalya)
14 Hamza Baturalp Candemir TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür
15 İlkay Arıkan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter
16 İlknur Üner Burgan Bank A.Ş. Birim Yöneticisi – Hazine Midofis
17 Murat Araslı ING Bank A.Ş. Grup Müdürü-Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri
18 Murat Oktay Borsa İstanbul A.Ş. Medya, İletişim Ve Etkinlik Servisi Yöneticisi
19 Okan Alpay Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Koordinatör
20 Selim Yazıcı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
21 Tuğba Oğan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müdür – Kurumsal İletişim
22 Ülkem Basdas Borsa İstanbul A.Ş. Uzman
23 Yalçın Karapınar ATIG Yatırım Menkul Değerler Pazarlama Md
 • Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Etik ve Disiplin Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Sınav Komitesi
 • Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, her yıl Mart ayı içinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 • Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurula katılamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi kullanılarak toplantıya çağrılır;

 • Derneğin internet sitesinde ilan edilmesi.
 • Üyelere mektup gönderilmesi.
 • Üyelerin cep telefonuna mesaj gönderilmesi.
 • Üyelere elektronik posta gönderilmesi.
 • Çeşitli yayın araçları vasıtasıyla ilan edilmesi.

Toplantının günü, saati ve yeri çağrıda açıkça belirtilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantıyla aynı çağrı yöntemiyle davet edilir.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Derneğin Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Sekreteri genel kurul toplantısını yönetir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısı sağlanmamışsa ikinci bir genel kurul için çağrı yapılır. İkinci genel kurulda katılım durumu bir tutanakla tespit edilir. Ardından, toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması ve tartışılması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Tutanak dernek Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Sekreteri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korumakla ve, eğer seçildiyse, yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.

 

 • Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak el kaldırma yöntemiyle yapılır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Yönetim Kurulu başkanı oy pusulalarını mühürler. Oy kullanma hakkı olan üyeler oy pusulalarını doldurduktan sonra, bunları içi görünür bir kutuya atar. Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, bu tüzükte aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 • Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 • Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
 • Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
 • Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 • Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlarda Genel Kurulca karar alabilir.

 • Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve bunların ibrası,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin kabul edilmesi,
 • Derneğin borçlanması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin temsilcilik açmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen temsilcilikle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin vakıf kurması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyetlerinde karar almak üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi,
 • Derneğin yurt dışındaki finansal planlama mesleği ile ilgili federasyonlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması kararı vermesi için Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim Kurulunun önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Yönetim Kurulunun Teşkili

Genel Kurul bireysel ve Finansal Planlama Uzmanı üyeler arasından Yönetim Kurulu için yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeyi üç (3) yıllık bir süre için seçer. Üç (3) yıllık görev süresi seçimin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını takiben başlar. Bir üye Yönetim Kuruluna en fazla iki defa üst üste seçilebilir. İki (2) görev süresinin bitiminden sonra, aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler. Bu kişiler Yönetim Kurulundaki görev sürelerinin sonuna dek bu görevlerini sürdürür.

Yönetim Kurulu, Derneğin Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterme ve seçim yöntemleri ile adayların nitelikleri, becerileri ve iş tecrübeleri konusunda düzenleme yapabilir.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin davet edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye sayısının yarısından fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra 4 kişinin altına düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 • Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, Genel Sekretere veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.
 2. Derneğin çalışmaları ile ilgili kural, politika ve rehberleri hazırlamak.
 3. Etik ve Disiplin Komitesi, Eğitim Komitesi, Sınav Komitesi ve derneğin ihtiyaç ve amaçlarına uygun olan diğer komiteleri kurmak, çalışma esaslarını belirlemek, çalışmalarını takip etmek.
 4. Derneğin Genel Sekreterini atamak ve gerektiğinde işine son vermek.
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 6. Genel kurulun verdiği yetki ile gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak, alınan kararları üyelere ve gerekli yerlere bildirmek.
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Genel Kurula sunmak.
 9. Üye giriş ödentisi, yıllık ödenti, eğitim, kurs, sınav, belgelendirme vb. hizmetlerinin ücret ve fiyatlarını belirlemek.
 10. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 14. Dernek varlıklarını basiretli bir şekilde ve Derneğin menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek.
 • Denetim Kurulunun Teşkili

Denetim kurulu, bireysel ve Finansal Planlama Uzmanı üyeler arasından üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak üç (3) yıllık süre için Genel Kurulca seçilir. Üç (3) yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını takiben başlar. Bir üye Denetim Kuruluna en fazla iki defa üst üste seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe Denetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

Denetim Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetim Kurulu her zaman toplanabilir. Denetim Kurulu mutlak çoğunlukla toplanır. Toplantılar fiziki olarak veya elektronik yollarla yapılabilir. Denetim Kurulu toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.

 • Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Dernek’te iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç veya bağımsız denetim kuruluşlarınca da denetim yapılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu, en az yılda bir kez, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetim yapar. Denetim Kurulu denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Dernek yetkilileri, denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtları sağlamakla yükümlüdür. Dernek yetkilileri Denetim Kurulunun yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmek zorundadır.

Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

 • Etik ve Disiplin Komitesi

Etik ve Disiplin Komitesi, beş (5) asil ve beş (5) yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulunca üç (3) yıl için seçilir.

Etik ve Disiplin Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Etik ve Disiplin Komitesi üyeleri, Finansal Planlama Uzmanı üyeler arasından olabileceği gibi, aynı yetkinliğe sahip Finansal Planlama Uzmanı üye bulunmuyorsa dernek üyeleri dışından da olabilir. Derneğin Finansal Planlama Uzmanı üyeleri olana dek, Etik ve Disiplin Komitesi Yönetim Kurulu üyelerince oluşturulur.

Etik ve Disiplin Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde bu kişinin yerine Yönetim Kurulu yeni bir üyeyi davet eder. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

Etik ve Disiplin Komitesi, Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı veya Etik ve Disiplin Komitesi Başkanının kararı ile ve mutlak çoğunlukla toplanır. Toplantılar fiziki olarak veya elektronik yollarla yapılabilir. Etik ve Disiplin Komitesi toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.

Komitenin görevleri şunlardır:

 1. Finansal planlama mesleği ile ilgili mesleki ve etik kuralları oluşturmak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak. Gerektiğinde, bu kuralları gözden geçirmek, güncellemek ve yayınlamak. Yönetim Kurulu onayının ardından mesleki ve etik kuralların üyelerle ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak.
 2. Yönetim Kurulu tarafından görev verilirse, Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’na sunmak.
 3. Dernek tüzüğü ile disiplin kuralları ve süreçlerinde belirlenen şekilde disiplin konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.
 4. Üyeleri, kabul edilen mesleki ve etik kurallar çerçevesinde, genel disiplin konularında uyarmak ve tavsiyede bulunmak.
 5. Derneğe, üyeleriyle ilgili konularda yapılan şikâyetleri değerlendirmektir.

Disiplin kararları şunlardır:

 1. Uyarı
 2. Kınama
 3. Üyelikten çıkarma ve belgenin geri alınması

Hakkında disiplin cezası uygulamasına girişilen üyeden belirli bir süre içinde savunmasını vermesi istenir. İlgili üyenin savunması istenmeden disiplin kararı verilemez.

 • Eğitim Komitesi

Eğitim Komitesi, beş (5) asil ve beş (5) yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulunca üç (3) yıl için seçilir.

Eğitim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Eğitim Komitesi üyeleri, Finansal Planlama Uzmanı üyeler arasından olabileceği gibi, aynı yetkinliğe sahip Finansal Planlama Uzmanı üye bulunmuyorsa dernek üyeleri dışından da olabilir. Onursal üyeler ve kurumsal üye temsilcileri bu komitede görev alamaz.

Eğitim Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde bu kişinin yerine Yönetim Kurulu yeni bir üyeyi davet eder. Yeni görevlendirilen üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

Eğitim Komitesi, Eğitim Komitesi Başkanının çağrısı ile ve mutlak çoğunlukla toplanır. Toplantılar fiziki olarak veya elektronik yollarla yapılabilir. Eğitim Komitesi toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile karar alır.

Komitenin görevleri şunlardır:

 1. Derneğin eğitim programlarını hazırlamak veya çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlatılmasını sağlamak.
 2. Finansal planlama mesleğinin geliştirilmesi, finansal planlama sınavlarına hazırlık, finansal planlama uzmanlarının sürekli eğitimleri başta olmak üzere düzenlenecek eğitimlerin içeriğini belirlemek ve oluşturmak, eğitimcileri seçmek, eğitim yerlerini belirlemek, eğitim koşullarını tanımlamak, bu konularla ilgili olarak gerekli kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 3. Finansal Planlama Uzmanı üyelerin sürekli eğitim koşulunu sağlama gereklilikleri belirlemek; Finansal Planlama Uzmanı üyelerin katıldıkları eğitim, konferans, panel vb. eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, söz konusu koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin karar vermek.
 4. Yönetim Kurulunca eğitimle ilgili konularda verilen işleri yapmak.
 5. Eğitimlerle ilgili konularda Eğitim Komitesi tarafından uygun görülen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 6. Yönetim Kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek.
 • Sınav Komitesi

Sınav Komitesi, beş (5) asil ve beş (5) yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulunca üç (3) yıl için seçilir.

Sınav Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Sınav Komitesi üyeleri, Finansal Planlama Uzmanı üyeler arasından olabileceği gibi, aynı yetkinliğe sahip Finansal Planlama Uzmanı üye bulunmuyorsa dernek üyeleri dışından da olabilir.

Sınav Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde bu kişinin yerine Yönetim Kurulu yeni bir üyeyi davet eder. Yeni görevlendirilen yedek üye, görevden ayrılan kişinin görev süresini tamamlar.

Sınav Komitesi, Sınav Komitesi Başkanının çağrısı ve mutlak çoğunlukla toplanır. Toplantılar fiziki olarak veya elektronik yollarla yapılabilir. Sınav Komitesi, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.

Komitenin görevleri şunlardır:

 1. Derneğin finansal planlama uzmanlığı ile ilgili sınavlarını düzenlemek veya çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlenmesini sağlamak.
 2. Finansal planlama uzmanlığı sınavının içeriğini belirlemek, soru bankası oluşturmak, sınav koşullarını tanımlamak, sınav yerlerini belirlemek, bu konularla ilgili olarak gerekli kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 3. Sınavların adil ve düzenli bir ortamda yapılmasını sağlamak.
 4. Sınav sonuçlarının adil bir şekilde değerlendirilmesini, ilgili kişilere ve kamuya açıklanmasını sağlamak.
 5. Yönetim Kurulunca sınavla ilgili konularda verilen işleri yapmak.
 6. Sınavla ilgili konularda Sınav Komitesi tarafından uygun görülen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 7. Yönetim Kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek.
 • Genel Sekreter

Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Genel Sekreterin özlük hakları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin tüm iş ve işlemlerinin mevzuata ve mesleki ilke ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 2. Derneğin, amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak.
 3. Komitelerin, çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmeleri için uygun koşulları sağlamak. Komitelerin çalışmalarını desteklemek.
 4. Üyelerle ve üyeler arası ilişkileri geliştirmek, derneğe yeni üyeler kazandırmak için çalışmalar yapmak.
 5. Derneğin, üyelerin ve mesleğin itibarını korumak için gerekli önlemleri almak, çalışmalar yapmak, gerekli sistemleri kurmak.
 6. Birliğin çalışanlarını işe almak veya işten çıkarmak.
 7. Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

 • Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatları. Üyelerden alınacak olan giriş ödentisi, yıllık aidat vb. ödentiler.
 2. Eğitim gelirleri. Derneğin kendi düzenleyeceği veya başka kurum veya kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlettireceği eğitimlerden elde edilen gelirler.
 3. Sınav gelirleri. Derneğin CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™/CFP™veya benzeri belgeler vermek amacıyla düzenleyeceği veya başka kurum veya kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlettireceği sınavlardan elde edilen gelirler.
 4. Belgelendirme gelirleri. Derneğin CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™/CFP™veya benzeri belgeler vermek amacıyla elde edilen gelirler.
 5. Sicil tutma gelirleri. Derneğin CFP™ belgesi veya üyelerinin sicil kayıtlarının tutulması ve takibi amacıyla kuracağı sistemden elde edilen gelirler.
 6. Dernek tarafından düzenlenen eğitim, panel, konferans, toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 8. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni veya nakdi bağış ve yardımlar.
 9. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 10. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen diğer kazançlar.
 • Gelir ve Gider İşlemleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında ödenir. Yıllık ödentinin tamamı her yıl Mart ayı sonuna kadar alınır. Yönetim Kurulu, ödentilerin tahsilinin takibi, gecikilmesi durumunda uygulanacak gecikme faizinin belirlenmesi ve ödentinin toplanma yönteminin belirlenmesinde yetkilidir.

 • Borçlanma Usulleri

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile hedef ve amaçlarına uygun şekilde gerçek kişi veya kurumlardan borç alabilir. Borçlanma esasları ile, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulca görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gereklidir. Borçlanma nakit veya kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 • Defter Tutma Esas ve Usulleri

Derneğin defter ve kayıtları; Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

 • Temsilcilikler

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Yönetim Kurulu bir veya birkaç gerçek kişiyi temsilci olarak görevlendirir. Temsilci gerekli evrakı hazırlar ve ilgili bölgenin mülkî idare amirliğini bilgilendirir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

 • Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık veya kapalı oyla yapılabilir.

 • Fesih

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık veya kapalı oyla yapılabilir.

 • Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiye kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde ilgili evrakta dernek “Tasfiye Halinde Finansal Planlama Derneği” olarak anılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

 • Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 • Geçerli Dil

Derneğin tüzüğü İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında farklılık olması halinde, Türkçe versiyon asıl olarak kabul edilecektir.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad ve Soyad Doğum Tarihi Unvanı
Doğan Murat Ergin 09.12.1969 Başkan
Alparslan Budak 26.08.1971 Başkan Yardımcısı
Başak Başar 06.08.1966 Üye
İlknur Üner 18.10.1977 Üye
Ülkem Basdas 16.08.1982 Üye
Tuğba Oğan 25.03.1977 Üye
Ekin Fıkırkoca Asena 03.10.1973 Üye

 

Geçici Denetim Kurulu Üyeleri

Ad ve Soyad Doğum Tarihi Unvanı
Arzu Odabaşı 13.11.1968 Üye
Hakan Osmanoğlu 05.10.1974 Üye
Çağrı Göktaş 09.01.1977 Üye

 

Bu tüzük 35 (Otuzbeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.